-->

Çocuklarda dalak büyümesi


Karın muayenesi sıra­sında sol kaburga altında ele gelebilir ya da tomografi gibi görüntüleme yöntemleriyle saptanabilir. Yalnızca yeni doğan bebeklerde muayenede dalağın ele gelmesi normaldir. Bu grubun dışındaki yaş gruplarında muayenede saptanması da­lağın en az normalin iki katı büyümüş oldu­ğunun göstergesidir.


Nedenleri aşağıda sıralanmıştır:
1.Enfeksiyonlar:
  • Viral enfeksiyöz mononükleozis [(Ebstein Barr Virus (EBV) enfeksiyonu)], [(Sitomegalo Virüs (CMV)enfeksiyonu)] vb.
  • Bakteriyel – Tifo, sepsis, brusellozis
  • Paraziter – Sıtma, kalaazar, toksoplazmozis
  • Mantar – Kandida, histoplazmozis
2. Bağışıklık sistemi hastalıkları (Romatoid Artrit, Lupus, serum hastalığı (SLE) )
3. Hemoliz (kırmızı kan hücre yıkımı, kan hücrelerinin dolaşımda erken ölümü) ya­pan hastalıklar: talasemi, orak hücre ane­misi, herediter sferositoz, otoimmün hemolitik anemi, Rh uyuşmazlığı,
4. Depo hastalıkları: Lipid depo hastalıkla­rı, amiloidoz, mukopolisakkaridoz,
5. Kötü huylu (lösemi, lenfoma, histiositoz gibi) ve iyi huylu (kistler) tümörler,
6. Portal hipertansiyon (karın içi damarlar­da basınç yükselmesi),
7. Siroz,
8. Karın içi damar tıkanmaları,
9. Kalp yetmezliğine bağlı olabilir.
Tanı:
Dalak büyümesi olan hasta değerlen­dirilirken öykü ve fizik muayene yanında, tam kan sayımı, retikülosit, periferik yay­ma, karaciğer fonksiyon testleri [ (AST veya SGOT) , ( ALT veya SGPT) ], doğuştan kan hastalıklarıyla ilgili testler, kemik iliği incelemesi, ultrasonografi, abdominal to­mografi, Splenoportografi gerekebilir.
Tedavi:
Dalak büyümesi olan hastada nede­nin saptanması tedavide ilk adımdır. Bu hastalarda, dalak içinden geçen kan akımı, organın büyümesine bağlı olarak artacağın­dan, alyuvar ve/veya akyuvarlarda, kan pulcuklarında (trombosit) yıkım artabilir. Bunun sonucu oluşacak sayıca azalma vücutta kanamala­ra, kansızlığa ve sık ve ağır enfeksiyonlar geçirmeye neden olabilir. Bu durum hipersplenizm (dalağın fazla çalışması) ola­rak adlandırılır ve tedavisi için dalağın ame­liyatla çıkarılması gerekebilir. Dalağı alınan çocuklarda bazı bakterilere karşı (özellikle pnömokok) bağışıklık azaldığından, bu hastalara koruyucu aşı yapılması ve 18 yaşına kadar ayda bir depo penisilin iğnesi uygulanması gerekli­dir.

Merhaba!

Takip edin...

Canlı yayın ve videolar başladı!

Tüm videolar

×